TURBOEXPRESS
AIR-ZONK USA   HUDSON SOFT SHOOT EM-UP
NINJA SPIRIT USA   IREM SLASH EM-UP